Notvärden - tonernas längd

I musik så klingar toner olika lång tid. Hur långt de klingar noteras med hjälp av något som kallas notvärden. Ett notvärde har alltid en längd som förhåller sig till ett grundvärde - en så kallad puls. Pulsen i sig är också lika med ett notvärde - nämligen det notvärde som anges i taktartsbestämmelsens nedre del (läs mer om det i kapitlet "Taktarter").

Fjärdedelsnoten

Ett vanligt notvärde för pulsen är den så kallade fjärdedelsnoten. Om vi utgår från att fjärdedelsnoten är lika med pulsen så kommer alltså alla andra notvärden att förhålla sig till det. Fjärdedelsnoten skrivs med en "ifylld" not med ett skaft på.

Stampa en jämn puls och räkna 1, 2, 3, 4 med en siffra per pulsslag och börja sedan om från 1 igen. Varje stamp och utrymmet däremellan är lika med längden av en fjärdedelsnot. För övrigt kan man säga att du nu stampar i fyra fjärdedelstakt.

Långa notvärden

Halvnoten är dubbelt så lång som fjärdedelsnoten, den har alltså det sammanlagda värdet av två fjärdedelsnoter. Sätt igång med stampet igen - 1, 2, 3, 4, - och klappa på slag nummer 1 och 3. Varje klapp och utrymmet däremellan är lika med längden av en halvnot. När man skriver en halvnot så fyller man inte i själva noten - utan den förblir som "en tom ring" med ett skaft. (Se bilden till höger.)

Helnoten är fyra gånger så lång som fjärdedelsnoten, den har alltså det sammanlagda värdet av fyra fjärdedelsnoter - eller om man så vill det sammanlagda värdet av två halvnoter. Om du sätter igång med stampet och klappar på slag nummer 1 så får du fram längden på helnoten. Helnoten fyller man inte heller i själva noten och helnoten saknar dessutom skaft. (Se bilden till höger.)

Korta notvärden

Notvärdet som är dubbelt så snabbt eller hälften så lång som fjärdedelsnoten heter åttondelsnot. Åttondelsnoten har ett värde av en halv fjärdedelsnot. För att klappa åttondelsnoter så måste du alltså hinna klappa två gånger på och mellan varje stamp. Varannan klapp kommer samtidigt som stampen och varannan klapp kommer mellan stampen. Viktigt är också att klappen ligger tidsmässigt "just i mitten" mellan pulsslagen.

Ett knep för att hitta åttondelarna är också att lägga till bokstaven "å" mellan varje siffra. Istället för att räkna 1, 2, 3, 4 så räknar man alltså 1, å, 2, å, 3, å, 4, å. Om du stampar pulsen på siffrorna och klappar på både siffrorna och på bokstaven "å" så hittar du åttondelarna.

Åttondelen är ifylld och med en liten flagga på skaftet. När man skriver fler åttondelar efter varandra så binder man ofta ihop dem med en så kallad balk. Vanligt är att man grupperar - "balkar" åttondelar i grupper om två.

Det kortaste notvärdet vi skriver om här är sextondelsnoten. Sextondelsnoten har värdet av en fjärdedels fjärdedelsnot, eller värdet av en halv åttondelsnot om man så vill. För att klappa sextondelsnoter så ska du alltså klappa fyra gånger på på samma tid som man stampar en gång. Det första klappet kommer samtidigt som stampen och sen kommer tre klapp innan nästa stamp (och klapp) kommer.

Ett knep för att hitta sextondelarna är att exempelvis lägga till "å - så - å" mellan varje siffra. Istället för att räkna 1, 2, 3, 4 så räknar man alltså 1, å så å, 2, å så å, 3, å så å, 4, å så å. Om du stampar på varje siffra och klappar på varje siffra och del av "å - så - å" så hittar du sextondelsnoterna.

Sextondelsnoten är ifylld och har två flaggor på skaftet. När man skriver fler sextondelar efter varandra så binder man ihop dem med två balkar. Vanligt är att man grupperar - balkar sextondelar i grupper om fyra.


Pauser

Musik består inte bara av toner utan också av tystnad. Dessa tystnader kallas pauser. Varje notvärde som du läst om här ovanför har en motsvarande lång paus.

Fjärdedelsnoten har en motsvarande lång paus som logiskt nog heter fjärdedelspaus. Titta noga hur fjärdedelspausen ser ut. Den är inte helt enkel att skriva.

Halvnotens motsvarande paus heter halvnotspaus och helnotens motsvarande paus heter helnotspaus. Lägg märke till att dessa båda pauser ser relativt likadana ut. Den enda skillnaden är att halvnotspausen ligger på den tredje linjen underifrån medan helnotspausen hänger i den fjärde linjen underifrån.

Åttondelsnotens motsvarande paus heter åttondelspaus. Till skillnad från åttondelsnoten så sätter man inte ut balkar mellan åttondelspauserna. Man skriver nämligen sällan fler åttondelspauser efter varandra då det blir enklare i så fall att välja en annan paus med ett längre värde - istället för att skriva två åttondelspauser efter varandra så kan man ju lika gärna skriva en fjärdedelspaus.

Sextondelsnotens motsvarande paus heter sextondelspaus.

En pyramid

Nedanstående bild visar hur notvärdena och pauserna "hänger ihop". Lägg märke till hur det längsta värdet - helnoten och helnotspausen - delar sig i två - för att sen dela sig i fyra och så vidare.

Rytm

När man skriver olika notvärden i följd så skapar man på så sätt olika rytmer. Rytmen är alltså olika notvärden som spelas i en följd och som förhåller sig till en puls. Försök att klappa nedanstående rytmer samtidigt som du stampar pulsen.

 

Exempel 1:

 

Exempel 2:


 

Exempel 3:

 

Exempel 4:

Öva rytmer

Hur rytmer fungerar kan vara enkelt att förstå - det svåra är att höra dem, läsa dem och spela dem. Här på musikteori.se kan du öva dina färdigheter i rytm om du klickar på "Gehörsövningar" och väljer "Rytmdiktat".