Mollskalor

Det finns tre mer eller mindre vanliga varianter av mollskalan. Dessa mollskalor är en vanlig "ren mollskala", den något mer exotiska "harmonisk mollskalan" samt den föränderliga "melodisk mollskalan". Det finns naturligtvis fler mollskalor än dessa tre - men de tas inte vidare upp i det här kapitlet.

Ren mollskala

Om vi går tillbaka till C-durskalan så bestod ju den av de vita tangenterna på pianot från C till C, det vill säga den har inga förtecken (se kapitel Tonarter). Eftersom C-dur är "släkt" med A-moll så består en ren A-mollskala av pianots vita tangenter från A till A.

Detta ger den rena mollskalan följande tonstegsmönster:
helt, halvt, helt, helt, halvt, helt, helt.

Till höger ser vi vad detta ger för toner om vi utgår från tonen D. Lägg märke till att det blir Bess istället för Aiss. Ett Aiss hade resulterat i ett stavfel av skalan då bokstaven "A" hade förekommit två gånger.

Kan du redan durskalornas olika förtecken så är den rena mollskalan inga problem. Utgå bara från den 6:e tonen i durskalan istället för den 1:a eller ett och ett halvt tonsteg ner från grundtonen om du så vill. Exempelvis så heter den 6:e tonen i F-durskalan D. Spela bara med samma förtecken som den durtonart du utgick ifrån och du har den rena mollskalan.

Harmonisk mollskala

En harmonisk mollskala består av en ren mollskala med 7:e skaltonen höjd. Om vi tittar på den rena A-mollskalan igen så blir enda skillnaden att tonen G är höjt till ett Giss.

Om du lyssnar på den harmoniska mollskalan och jämför den med den rena, så märker du ett karaktäristiskt drag med avståndet mellan den 6:e och 7:e skaltonen. Detta är ett bra kännetecken för den harmoniska mollskalan.

Melodisk mollskala

En harmonisk mollskala består av en ren mollskala med 6:e och 7:e tonen höjd på "uppvägen". När man dock spelar skalan i nedåtgående riktning återställs 6:e och 7:e tonen. Den melodiska skalan ändrar sig alltså beroende på åt vilket håll den spelas.

Om vi tittar på den rena A-mollskalan igen så blir skillnaden att tonerna F och G är höjda till ett Fiss och Giss på uppvägen och sedan tillbaka vilket blir en ren mollskala på nedvägen.